IMG_3686.jpg

Werkbijeenkomst Bewegingsonderwijs Enschede

Minimaal zes keer per jaar komen alle vakleerkrachten uit de Gemeente Enschede bijeen om enerzijds het nieuws te bespreken maar vooral om actief nieuwe lesideëen te delen in de gymzaal.  

Algemene Ledenvergadering KVLO Twente

Jaarlijks organiseert de KVLO Twente een ALV waarin het afdelingsbestuur verantwoordelijkheid aflegt aan haar leden. Iedereen die lid is van de KVLO Twente, is daarbij van harte welkom.

KVLO Netwerkbijeenkomst PO

Twee keer per jaar organiseert de KVLO een netwerkbijeenkomst te Zeist voor vakleerkrachten in het primair onderwijs uit heel Nederland. Vanuit ons netwerk is er altijd iemand aanwezig.


Werkgroep Bewegingsonderwijs van de Toekomst

Binnen de gemeente Enschede is het initiatief ontstaan om het bewegingsonderwijs én de sportstimulering, zoals die op dit moment wordt aangeboden op de basisscholen, verder te optimaliseren. Dit met als doel om de kinderen zowel onder als na schooltijd een nog beter ‘beweegklimaat’ aan te bieden. Om het een en ander in de toekomst te veranderen (verbeteren) zullen er een aantal dingen moeten gebeuren.

Hierbij valt te denken aan een vakleerkracht die werkzaam is op meerdere scholen die vallen binnen eenzelfde wijk. De samenwerking tussen vakleerkrachten en combinatiefunctionarissen zal verbeterd moeten worden. Maar ook kan er gedacht worden aan het opzetten van beweegteams binnen de verschillende wijken waarbij er een rol is weggelegd voor zowel de vakleerkracht, de combinatiefunctionaris, maar ook sportverenigingen en andere partners die binnen de betreffende wijk actief zijn.  Verder zal de Gemeente Enschede steeds meer (sport gerelateerde) taken afstoten en deze zullen in de toekomst op een andere manier en door andere partijen moeten worden ingevuld.

Wij, als vakleerkrachten, willen graag meedenken in dit geheel en ervaren het als positief dat we zijn uitgenodigd voor deze werkgroep. Verdere deelnemers binnen deze werkgroep Bewegingsonderwijs van de toekomst zijn de Gemeente Enschede, de combinatiefunctionarissen en de drie schoolbesturen te weten Consent, SKOE en VCO.

Op dit moment bevindt de werkgroep zich in een opstartende fase en wordt er vooral gebrainstormd over waar liggen de kansen en welke knelpunten komen we allemaal tegen. Via deze website zullen we u op de hoogte houden van alle ontwikkelingen.

Sportadviesraad Gemeente Enschede

De missie van de Sportadviesraad is het bijdragen aan een zo optimaal mogelijk sportklimaat in de gemeente Enschede.

Hiertoe geeft de Sportadviesraad gevraagd en ongevraagd advies over het te voeren sportbeleid aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Enschede. De adviesraad komt zes keer per jaar bijeen.

Op dit moment zitten er geen vakleerkrachten in de sportadviesraad.